Der gebildete Europäer versteht Esperanto.

lasta revizio: 11'08'02

Atentu la Esperantan superrigardon pri mia precipe germanlingva pa^goj! En ties antaüparolo mi skribis, kial mi elektas la antaümetitan ^skribadon de la supersignoj.

Ekzistas (nekompleta) vortlisto de Esperantaj komputeraj kaj interretaj fakterminoj, kiujn mi uzadas sur miaj retpa^goj.

Pri Nova^joj sur mia retkontribuo informas la (germanlingvaj)Nova^joj ("News")


Sekvas vojmontriloj al Esperanto-resumoj kaj (bedaürinde nur malofte) Esperantaj artikoloj :

Esperanto en Interreto
Vojmontrilo al plukondukantaj adresoj kaj al favorataj pa^goj
Esperanto-kurso
Rapida superrigardo por germanoj por montri la strukturon de Esperanto kaj e^c iom lerni ^gin.
Lingvoj
(Germanligvaj) tekstoj pri diversaj lingvoj de la mondo
Iom da latina?
Surdiskigu latinajn instruajn kaj ekzertajn materialojn, mallongigojn kaj sentencojn!
Latinaj eldiroj Jam sufi^ce granda kolekto. Sed nur treege malmultaj estas jam tradukitaj Esperanten.
Fongermana ortografio
Iom ^serca kaj iom protesta propono, skribi la germanan kiel oni prononcas ^gin kun reguloj kiel transkribi la sonojn, ne en komplika scienca fonetiko sed praktike paktikeble. Kaj se vi ne volas tro detale legi la regulojn, sed koncize kun okulkaptaj ekzemploj, prefere iru
Cikloidoj kaj Epicikloj (Perigramoj)
^Ce cikloidoj kaj epicikloj rondiras cirkloj ^cirkaü cirkloj - sed en diversaj manieroj. Miaj "epicikloj" (perigramoj) estas figuroj, kiujn desegnas punkto, kiu planetece rondiradas la lastan cirklon (eble estas tiu la sesa) en la cirklo^ceno. La bildoj sufi^ce (kaj bele!) ilustras tion ankaü al nekomprenanto de la germana lingvo.
Vidi en la profundecon antaü vi
vi povas sur pa^go, kiu klarigas, kiel tio estas ebla.
Lohanoj (Arhatoj, Rakanoj)
Pra- ^chinaj ermitoj kiel dignaj reprezentantoj de olduloj pensaktivaj en granda a^gho
Sukcese ludi Freecell
Listas la numerojn de ^ciuj Freecell-partioj, en kiuj mi sukcesis. Ofte estas indikata la grado de (mal)facileco.
2000 ?
Kiam komenci^gis nia jarmilo?
1900 ?
Kiam komenci^gis la lasta jarcento? Kun originalj Esperanto-cita^joj.
Mia persona dosiero
Tie vi legas iomete pri mia vivo, iama profesio kaj (sufi^ce lama) Esperanto-agado.

Kelkfoje trovi^gas Esperantaj vorttradukkoj sur germanaj pa^goj, ekzemple en la listo de uzitaj mallongigoj sur la pasager^sip^listo schiffe.jot

Tutcerte la Esperanto-komponantoj de miaj interligitaj hompa^goj plimulti^gos!

Al menuo Varia^joj

Esperanton vi ne ^satas? Cur non latine loqueris?